Mike Rolls - An example of learning agility

Ngày cập nhật: 11/05/2020

For more information/ reference on Learning Agility and Mike Rolls, feel free to visit some additional sources as following:

- The Five Dimensions of Learning Agiles Leaders (Kevin Cashman, 2013) -https://www.forbes.com/…/the-five-dimensions-of-learning-…/…
- About Mike Rolls - http://mikerolls.com.au/about-mike-rolls-motivational-spea…/
- Mike Rolls - Golfing Expert & Key Noted Speaker - https://www.youtube.com/watch?v=PQkq0MPb5hw

Thư viện khác
Đau lưng do stress
16/03/2021
NHẬN DIỆN TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN TÂM LÝ
03/03/2021
Kết nối tình cảm với con trẻ
24/02/2021
Key learning points from the story of Sadako
04/05/2020
Sự tự quản (Autonomy) trong quản lý thảm họa
06/04/2020
Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo
17/07/2018